Go语言学习-内建容器

内建容器

数组

  • 数量写在类型的前面
  • 可通过_ 省略变量
  • 不仅range,任何地方都可以通过_省略变量
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
package main

import "fmt"

// 数组的定义
func main() {
var arr1 [5]int
arr2 := [3]int{1, 2, 3} // 这种方式定义数组必须给值
arr3 := [...]int{1, 2, 4, 5, 6, 7} // 不指定个数,这种方式定义数组必须给值
var grid [4][5]int // 多维数组,4行5列
grid2 := [3][2]int{{1, 3}, {2, 6}, {3, 9}} // 多维数组 指定值

fmt.Println(arr1, arr2, arr3, grid, grid2)

// 数组的遍历
//for i := 0; i < len(arr3); i++ {
// fmt.Println(arr3[i])
//}

// 通常遍历数组用range,range能够逐一取出数组的下标
for i, v := range arr3 {
fmt.Println(i, v)
}

// 二维数组遍历
for _, v := range grid2 {
for i := range v {
fmt.Println(v[i])
}
}

// 求数组和
sum := 0
for _, v := range arr3 {
sum += v
}
fmt.Println(sum)

// 冒泡排序
arr5 := [...]int{1, 5, 3, 2, 10, 33, 44, 24, 90, 32, 35, 67, 89, 31, 64, 99, 23, 36}
for i := 0; i < len(arr5); i++ {
for j := i + 1; j < len(arr5); j++ {
if arr5[i] < arr5[j] {
arr5[i], arr5[j] = arr5[j], arr5[i]
}
}
}
fmt.Println(arr5)


// 求最大值
arr6 := [10]int{1, 55, 7, 8, 9, 34, 6, 56, 34, 34}
max := 0
for i := range arr6 {
if arr6[i] > max {
max = arr6[i]
}
}
fmt.Println(max)

}

执行结果:

[0 0 0 0 0] [1 2 3] [1 2 4 5 6 7] [[0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0] [0 0 0 0 0]] [[1 3] [2 6] [3 9]]
0 1
1 2
2 4
3 5
4 6
5 7
1
3
2
6
3
9
25
[99 90 89 67 64 44 36 35 33 32 31 24 23 10 5 3 2 1]
56

数组是值类型 (copy值)

  • [10]int和[20]int是不同类型
  • 调用func f(arr [10]int) 会拷贝数组
谢翔 wechat
坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!
-------------本文结束感谢您的阅读-------------
0%